top of page

ISO 22301:2019 - מערכת ניהול המשכיות עסקית

 בקצרה 

ISO 22301 הינו תקן בינלאומי העוסק בניהול המשכיות עסקית בארגון.
מטרת התקן היא היערכות למצב של פגיעה בפעילות העסקית.
הטמעת מערכת הניהול כוללת בקרות למניעת התרחשות בלתי רצויה בתפעול החברה ומאפשרת לארגון לזהות איומים לפעילויות קריטיות של הארגון ועל ידי כך ליצור עמידות לאיומים ומניעתם.
תקן זה מסייע לארגון למנוע ולהתמודד במצבי משבר וחירום כגון: מתקפת סייבר, מלחמה, שריפה, אסונות טבע, נפילת ספקי שירות ועוד.

ISO 22301:2019 - מערכת ניהול המשכיות עסקית

 הערך המוסף של התקן 

• צמצום עלויות על ידי היערכות מוקדמת.
• המשך פעילות העסק במצב לא צפוי במינימום פעילות עסקית נדרשת ומניעת פגיעה במוניטין.
• זיהוי איומים לפעילויות קריטיות של הארגון, עמידות הארגון באיומים ומניעתם.
• URS הינו גוף בינלאומי בעל מוניטין רב שנים באיכות ובמקצועיות וסניפים רבים בעולם.
• אקרדיטציה בינלאומית מטעם UKAS.

 למי מיועד התקן 

תקן ISO 22301 מתאים לארגונים מכל הגדלים והסוגים המעוניינים להקים מערכת לניהול המשכיות עסקית במצבי משבר וחירום.
הארגונים המוסמכים יכולים לשווק את עצמם כבעלי תקן, כמו כן יכולים לכלול את סמלי URS בחינם ובהתאם לתקנות URS.

URS Israel
bottom of page